نظرسنجی

نظرسنجی


مشخصات خریدار

1- از مدت زمان سپری شده جهت پذیرش تلفن خود چقدر رضایت دارید؟

۲- از میزان زمان سپری شده جهت تعمیرات و تحویل چقدر رضایت دارید؟

۳- از تامین به موقع قطعات مورد نیاز برای تعمیر تلفن به چه میزان رضایت دارید؟

۴- میزان رضایت شما از میزان اطلاعات فنی تکنسین مربوطه چقدر می باشد؟

۵- میزان رضایت شما از هزینه های پرداختی نسبت به خدمات ارائه شده چقدر می باشد؟

۶- از کیفیت خدمات و تعمیرات انجام شده به چه میزان رضایت داشتید؟

۷- از رفتار و برخورد پرسنل به چه میزان رضایت دارید؟

۸- آیا فاکتور جهت تعمیرات و قطعات به شما ارائه می گردد؟

۹- یه طور کلی از عملکرد شرکت نگین تک پرشیا چقدر رضایت دارید؟

۱۰- وضعیت ارائه خدمات شرکت در مقایسه با سایر شرکتها؟

۱۱- آیا مشکل شما در همان تماس اول حل شده است؟

۱۲- ایا رضایتمندی شما به حدی بوده است که مارا به دیگران معرفی کنید؟

پیشنهادات و نقطه نظرات: